Sentrumplan med gang og sykkelsti på Bø

Tørdal Bygdeutvikling inviterte kommunen til styremøte i mars 2013 for å diskutere prosessen videre med gang og sykkelsti prosjektet på Bø.

Tilstede på møte fra kommunen var Rådmann Jørn Chr S. Knudsen, sektorsjef for skole Inger Lunde, sektorsjef for teknikk A. Ettestad, avd. leder plan og regulering L. Naas, sammen med Mona Straume fra planavd. Fra Bygdeutvikl.styret: Jan Robert Hoff, Sølvi Lohne. Bård Tørdal, Anne Lise Lauvstad og Øystein Rugtveit.

Bakrunnen for møtet er tidliger henvendelser til kommunen vedrørende behov for gang og sykkelsti fra butikken til skolen og eventuelt til kirken. Vi har også hatt posetive telefonsamtaler med Statens Vegvesen vedrørende midler fra trygg skolevei prosjektetene deres.

Kommunen er posetive til våre prosjekter på Bø, men de har ikke nå mulighet til å lage en reguleringsplan nå. Vi ble derfor enige om at TBU lager budsjett for reguleringsplan og søker kommunen om midler til å dekke dette arbeidet.

Utdrag fra brev til kommunen 9 november 2011.

Tørdal Bygdeutvilking (TBU) ser behov for gang og sykkelsti på Bø, spesielt trafikkfarlig er det i sentrumsområdet mellom skolen, butikken og kirken. Det har ved flere anledninger oppstått farlige situasjoner særlig mellom kjøretøy og myke trafikanter, det har også vært påkjørsel men heldigvis har dette gått bra.

Gang og sykkelsti har vert tema ved flere anledninger, men det har den siste tiden vert økt trafikk gjennom Bø og antall gående har også økt. Det er i dag mange elever ved skolen og barnehagen, så behovet er større enn noen gang tidligere. Elevene må i dag bli kjørt til skolen pga. farlig skolevei. TBU tok derfor tatt initiativ til et møte 09.11.2011 med skolen, FAU og barnehagen for å samle dem som er mest utsatt i dette området. Gang og sykkelsti er tegnet inn på reguleringsplan for Bø i Tørdal sist revidert 14. mai 1998 og vedtatt i kommunestyret den 17.06.1999. Vi ønsker i tillegg en form for overgang fra denne gang og sykkelstien over veien og ut til skole og barnehage.

Viktige grunner til bygdas ønske om gang og sykkelsti:

• Smal vei uten veiskulder nord for brua i sving med høy mur på den ene siden og hus helt inntil veien på den andre, spesielt farlig er det her om vinteren med brøytekanter.

Tilstede var representanter fra Bø grendeskole, FAU leder, Bø barnehage og styret i TBU

Utdrag fra artikkel i Drangedalsposten 06.september 2012

Aksjonerte for sikrere vei på Bø

– Paradokset er at Statens vegvesen vet om strekningen og vet den er utsatt. De er «klare» med penger. Det er hos kommunen det stopper, sier Øystein Rugtveit.
Mandag aksjonerte barnehagebarn, skoleelever, foreldre, bygdefolk og Tørdal Bygdeutvikling for en tryggere skolevei.
– Det var i fjor at FAU ved barnehagen og skolen, elevrådet, lærere og bygdeutviklinga hadde et møte for å få til en gang og sykkelvei til skolen, sier Øystein Rugtveit, leder for Tørdal Bygdeutvikling.
Dette møtet resulterte i et brev til kommunen i desember i fjor. Siden gruppen ikke har hørt noe er de redd for at det ikke blir gjort noe. Søknadsfristen for å få statlige midler til 2013 går ut 1. desember i år.
– Etter møtet fikk vi beskjed om at kommunen hadde en liste de jobbet ut i fra.

LES HELE SAKEN I DAGENS PAPIRUTGAVE

TRANGT: Aksjonsgruppa gikk fra skolen til butikken. FOTO: GUNN MYRVOLD

Vist 32 ganger. Følges av 1 person.