Årsmøte på Furuheim 29.04.2013

Årsmøte på Furuheim 29.04.2013 kl .18.30.

1. Åpning
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Innkommene saker
7. Bautaen i Tørdal

Glimt fra Tørdals historie v/ Dag Straume

Alle ønskes velkommen!

Årsmelding for Tørdal Bygdeutvikling 2012
Styret har i år bestått av:
Leder: Øystein Rugtveit (på valg)
Kasserer: Irena Liane (på valg)
Sekretær: Anne-Lise Lauvstad (1 år igjen)
Styremedlem: Bård Tørdal (på valg)
Styremedlem: Jan Robert Hoff (1 år igjen)
Varamedlem: Sølvi Lohne (på valg)
Varamedlem: Kittil Kittilsen (på valg)

Valgkomitèen har bestått av Turid Anita Løite (leder), Lars Tveit og Terje Austad.

Styret har hatt tre styremøter og ett folkemøte. Det har i hovedsak blitt behandlet fire saker.

Stigruppa
Stigruppa har ryddet den gamle kjørkevegen mellom Sjauset og Høydalen. Det gjenstår noe merking og rydding, men bra nok til at ukjente kan finne fram.

Det er søk om midler til gjennomføring av campen ved Rønnomdalsvannet. Planen er at campen skal være ferdig våren 2013. Det skal bygges gapahuk med benker og bålplass. Stigruppa håper å få tillatelse av grunneier til å sette ut en pram i vannet. Capen skal utformes slik at alle kan bruke denne inkl. skolegrupper og turfølger.

Stigruppa ønsker å legge til rette for samlingsplasser ute i naturen, i tillegg til å rydde og merke opp gamle stier og ferdselsårer.

Stigruppa har bestått av Kjell Aabø, Geir H. Rosland, Torgny Rugtveit, Helge Omnes, Hans Fredrik Dahle, Terje Løite, Kåre Heibø, Øystein Rugtveit.

Eldre – livsløpsboliger
Det ble arrangert folkemøte 7. mai på Furuheim. Planhuset ved arkitekt Grethe Haustveit orienterte om boligprosjektet og viste fram tegninger av boligene med utearealer. Prosjektet er finansiert av Boligstiftelsen. Elling Tørnes var tilstedet for Boligstiftelsen for å besvare spørsmål knyttet til prosjektet. Øystein Rugtveit informert om priser og kontakter. Politikerne var spesielt invitert til dette møte. Ordfører Karianne S. Reiten og leder av stedsutviklingskomiteen Jon Andre Nesland var tilstedet. Det har i etterkant av møtet ikke vært skrevet noen kontrakter. Kommunen har ikke regulert området men gitt tillatelse til privat regulering. På bakgrunn av dette er saken lagt på is inntil videre. Det vil være naturlig å ta saken opp igjen når gang og sykkelsti prosjektet er ferdig og området regulert for boligformål.

Bauta
Avgjørelsen rundt flytting av Bautaen har vært vanskelig etter folkeavstemningen i 2010, hvor forslagene som var framlagt ga resultatet 50-50. Hilde og Bård Tørdal har utarbeidet en ny løsning for plassering. Forslaget legges fram for årsmøtet. Kranringen ved Isak M. Nilsen kommer med kranbil og rigger og gjør flyttingen, dersom årsmøtet godkjenner plasseringen.

Sentrumsplan, gang- og sykkelveg på Bø
Øystein Rugtveit har hatt samtaler med fylkeskommunen og statens vegvesen vedr. Gang og sykkelsti fra butikken til skolen. Aksjon skolevei prosjektet i Statens vegvesen vil dekke 60 % av kostnadene. Søknaden må være levert Statens vegvesen inne innen 1. desember av kommunen for å kunne bli behandlet året etter. Vedlagt søknaden må det legges ved beskrivelse og budsjett.

7. mai ble gang- og sykkelveg også tatt opp på det avholdte folkemøte, nevnt tidligere i forbindelse med livsløpsboliger. Salen var samlet om at dette er en viktig sak for styret å jobbe videre med. Ordfører og politikere var også enig i at prosessen burde fortsette, men at vi er i konkurranse med tilsvarende prosjekter andre steder i kommunen.

BU besluttet å lage en aksjon sammen med skoleansatte og elever ved Bø grendeskole. Drangedalsposten var tilstedet og belyste vanskelighetene på vegstrekningen mellom butikken og avkjørsel til skole. Her må elevene bli kjørt i buss fordi det er for farlig å gå. Aksjonen fant sted 6. september, og det var godt oppmøte av store og små demonstranter.

På tross av dette har ikke kommunen eller politikerne tatt initiativ eller kontakt med oss for å finne en løsning på situasjonen. Styret tok derfor kontakt med rådmann og arrangerte et møte for å lage en plan for videre framdrift. Tilstedet på møtet var styret i BU og Rådmann Jørn. S. Kudsen, Sektorleder for oppvekst og undervisning Inger Lunde, Sektorleder for plan, næring og kultur Arne Ettestad, fra Vei vann og avløpsavdelingen Lars Nås. Kommunen har ikke mulighet til å regulere området slik situasjonen er nå med mange andre store prosjekter. Vi ble derfor enige om å fortsette med privat regulering som formannskapet tidligere i år har besluttet. BU lager budsjett på hva dette vil koste, og kjøper hjelp til å utføre reguleringsplanen. BU søker kommunen om midler iht. budsjett. Styret ble enige om å kontakte Planhuset vedrørende dette arbeidet.

Tørdal 25. april 2013.
Styret i Tørdal Bygdeutvikling

Vist 23 ganger. Følges av 1 person.